BAVET 
 
PRIVACY 
POLICY 
 
BAVET 
BAVET 
 
PRIVACY 
POLICY 
 
BAVET 
BAVET 
 
PRIVACY 
POLICY 
 
BAVET 

Privacy Policy

Algemene Privacy Policy

(Zie hieronder onze app Privacy Policy)

1. Waarom deze privacy policy?

1.1. Dit is de privacy policy van Bavet. Onze bedrijfsgegevens vind je in artikel 3 hieronder.

Deze policy is van toepassing op de verwerking van jouw gegevens door Bavet, dit al dan niet via onze website beschikbaar op https://www.bavet.eu.

Met deze policy proberen we je hierover op een transparante manier te informeren. We raden je aan om deze policy zorgvuldig te lezen. Je kan deze policy te allen tijde raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op onze website.

Voor vragen of verzoeken kan je steeds mailen naar info@bavet.eu

1.2. Opgelet! Deze policy dekt niet het privacybeleid van derden (bv. de bestelplatformen waarnaar je wordt doorverwezen via onze website) noch van websites of applicaties waarnaar via hyperlinks op onze website wordt verwezen. Op de verwerking van jouw gegevens door Deliveroo is haar privacy policy van toepassing (https://deliveroo.be/nl-be/privacy). Hetzelfde geldt voor Uber Eats: https://www.uber.com/legal/en/document/?name=privacy-notice&country=belgium&lang=nl.

1.3. Wij kunnen deze privacy policy op elk moment wijzigen. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacy policy zal bekend gemaakt worden op onze website.

1.4. Deze privacy policy is onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Gent (afdeling(en) Gent) zijn bevoegd in geval van een geschil.

2. Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

Wij (Bavet). Wij zijn de zgn. ‘verwerkingsverantwoordelijke’ om het met een moeilijk woord te duiden. Dit betekent dat wij het doel en de middelen van de verwerking bepalen en instaan voor de rechtmatige en correcte verwerking van jouw gegevens. Ook de ondernemingen die jouw gegevens verwerken via de bestelplatformen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens.

3. Hoe kan je ons contacteren?

Rechtsvorm(en): BV

Vennootschapsnaam: HEB

Handels- / merknaam: ‘Bavet’ Zetel: Kortrijksesteenweg 48 bus 5
9830 Sint-Martens-Latem

Ondernemingsnummer: 0597.747.850E-mail: info@bavet.eu
Hyperlink website: https://www.bavet.eu

4. Welke gegevens verwerken wij van jou en hoe?

4.1. Bavet verwerkt volgende gegevens:

jouw persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
als je een onderneming bent: naam van de onderneming, zetel en ondernemingsnummer;
jouw financiële gegevens: bankrekeningnummer en/of andere betalingsgegevens;
elektronische identificatie- en lokalisatiegegevens wanneer je onze website bezoekt: apparaatgegevens, browser, besturingssysteem, IP-adressen, cookies, logbestandsgegevens, externe websites die je hebben doorverwezen, door jou bezochte pagina’s op de website (en datum en tijd);
persoonlijke kenmerken indien nodig (bv. voor gepersonaliseerde kaartjes bij bestellingen): bv. leeftijd, geboortedatum en geslacht.
4.2. Bavet kan jouw gegevens rechtstreeks van jou ontvangen, bv. omdat je ze bezorgt bij online bestelling via de website, dan wel onrechtstreeks via derden (bv. via de bestelplatformen zoals Deliveroo, Uber Eats en Deliverect waarmee we samenwerken).

Bavet kan jouw persoonsgegevens ontvangen en verwerken in het kader van de overeenkomst met jou, wanneer je een bestelling plaatst of een levering laat uitvoeren, wanneer je contact opneemt met Bavet voor inlichtingen (telefonisch, schriftelijk of via de website) dan wel via cookies op onze website.

Bavet kan jouw gegevens ook ontvangen via derden, bv. de bestelplatformen (al dan niet als verwerker in opdracht van Bavet) of verbonden vennootschappen van Bavet.

5. Waarom en op basis van wat verwerken wij jouw gegevens?

5.1. Bavet verwerkt jouw persoonsgegevens voor:

– Klantenbeheer:

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om in contact te treden met je, jouw eventuele vragen te kunnen verwerken en jou de nodige inlichtingen te kunnen verschaffen over onze producten (Bavet-gerechten), onze diensten, promoties, kortingen, onze website of andere met onze activiteiten gerelateerde informatie.

Tevens verwerken wij jouw persoonsgegevens voor het beheren van onze klantenbestanden, het uitvoeren en opvolgen van bestellingen, leveringen, afhalingen, betalingen, administratie, facturatie en boekhouding.

Wij verwerken jouw gegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met jou als klant (nl. de verkoop van onze Bavet-gerechten en/of andere producten aan jou online of via onze afhaalpunten).

De verwerking van jouw gegevens voor deze doeleinden is noodzakelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst.

Indien je bepaalde gegevens, zoals jouw identificatiegegevens of financiële gegevens, die we nodig hebben in het kader van de overeenkomst, niet verstrekt aan ons of via de bestelplatformen waarmee we werken, dan kunnen we jou niet bedienen, jouw bestelling(en) niet verwerken of uitvoeren.

– Wij kunnen jouw gegevens verwerken om de verkoop en onze producten en diensten te optimaliseren:

Zo kan Bavet je bv. contacteren voor het plaatsen van een review op onze website. Dit kan op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

– Direct marketing:

Jouw gegevens kunnen worden gebruikt voor direct marketing. Dit is het via onze nieuwsbrief of andere middelen toesturen van informatie over onze producten en diensten of andere informatie die voor jou interessant of nuttig zou kunnen zijn.

Indien je klant bent bij ons kan dat op grond van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen. Indien je geen klant bent van ons, hebben we jouw voorafgaande toestemming nodig (bv. door in te schrijven via onze website). Jouw toestemming is vrij en kan je op elk moment intrekken.

– Het verzorgen van een optimale werking van onze website:

Wanneer je de website bezoekt of raadpleegt, kunnen we bepaalde elektronische gegevens verwerken, zoals cookies en IP-adres (zie artikel 4.1 hierboven). Cookies vergemakkelijken de interactie tussen jou als bezoeker en onze website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van onze website. Cookies zorgen er ook voor dat jouw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van onze website.

Meer informatie over het gebruik van cookies vind je in onze cookie policy.

– De doorgifte aan onze partners, dienstverleners (bv. de bestelplatformen zoals Deliveroo, Uber Eats en Deliverect waarmee we samenwerken), leveranciers en/of andere contractspartijen van Bavet voor de uitvoering van voorgaande punten

– Het naleven van toepasselijke wetgeving.

5.2. De verwerking van jouw gegevens, al dan niet op of via de website, maakt niet het voorwerp uit van zgn. ‘geautomatiseerde individuele besluitvorming’ of van profilering.

6. Wie ontvangt of verwerkt jouw gegevens nog (naast Bavet)?

6.1. Jouw gegevens worden in de eerste plaats ook verwerkt door onze partners, dienstverleners of leveranciers in het kader van de online verkoop van onze producten, zoals de bestelplatformen en delivery diensten (bv. Deliveroo, Uber Eats en Deliverect) waarmee we samenwerken. Verder kunnen ook onze webbeheerders, IT partners en netwerkbeheerders jouw gegevens verwerken in het kader van jouw bezoek en gebruik van onze website. Ook ondernemingen die betalingsdiensten, marketingdiensten of analytische diensten verlenen aan Bavet kunnen jouw gegevens in het kader daarvan verwerken.

6.2. Ten slotte kunnen ook andere ondernemingen jouw gegevens verwerken in het kader van onze activiteiten, zoals bv. onze boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren, verzekeringsmakelaars, verzekeraars, juridische adviseurs of andere dienstverleners.

6.3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens door derden die dit niet doen in opdracht van Bavet, maar daar zelf voor verantwoordelijk zijn (bv. de bestelplatformen waarmee we samenwerken).

6.4. Bavet kan verplicht worden jouw gegevens te verstrekken of te verwerken op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van een verzoek daartoe vanwege toezichthoudende autoriteiten of overheidsinstanties.

7. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

7.1. Wij zullen jouw gegevens niet langer bijhouden dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals omschreven hierboven in artikel 5, tenzij er op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

7.2. Zo zullen wij bv. jouw gegevens in het kader van de online verkoop of via onze afhaalpunten maximum 10 jaar na de (laatste) bestelling of levering bijhouden (dit is de verjaringstermijn voor contractuele vorderingen). Voor bepaalde andere gegevens gelden andere termijnen. Bepaalde sociale documenten i.v.m. personeel bv. zullen wij 5 jaar bijhouden en bepaalde boekhoudkundige en fiscale documenten 7 jaar. Gegevens van sollicitanten zullen wij tot 3 jaar na de sollicitatie bijhouden, tenzij wij de gegevens nodig hebben om ons te verweren tegen een eventuele vordering (bv. inzake discriminatie in het rekruteringsproces) in welk geval wij de gegevens tot 5 jaar kunnen bijhouden.

Voor andere bepaalde gegevens kunnen er ook specifieke wettelijke bewaringstermijnen gelden. In ieder geval geldt hierbij het principe dat wij jouw gegevens niet langer bijhouden dan nodig.

8. Wat zijn jouw rechten?

8.1. Je hebt het recht op informatie over de verwerking van jouw gegevens. Dit wordt je meegedeeld via deze privacy policy. Je kan ons ook steeds verzoeken om bijkomende informatie te verschaffen.

8.2. Je hebt het recht om ons te verzoeken om:

inzage van jouw gegevens.
Daarvoor kan je kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien je om bijkomende kopieën verzoekt, kunnen wij jou hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost.
verbetering van jouw gegevens (zo nodig);
verwijdering van jouw persoonsgegevens indien:
de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde of de doeleinden waarvoor ze door ons werden verwerkt;
je een eerder gegeven toestemming hebt ingetrokken;
je bezwaar maakt tegen de verwerking door ons;
de persoonsgegevens onrechtmatig door ons zouden zijn verwerkt;
dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
de persoonsgegevens verwerkt zouden zijn in verband met een aanbod van online dienstverlening aan kinderen.
Je hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien je:

de juistheid van de gegevens waarover we beschikken, betwist;
de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan verzoekt;
we deze gegevens niet meer nodig hebben terwijl jij deze gegevens wel nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Bavet zwaarder doorwegen dan die van jou of jouw (privacy)rechten indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.
8.3. Je hebt het recht om tegen de verwerking van jouw gegevens bezwaar te maken.

Je kan te allen tijde en kosteloos bezwaar kunnen maken tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketing. Dit kan eenvoudig door dit te laten weten via info@bavet.eu en/of via uitschrijving op onze website. Dit kan ook via de mailings zelf (onderaan is telkens de mogelijkheid voorzien om uit te schrijven). Je zal dan van ons geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

8.4. Je hebt het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens (aan een andere verwerkingsverantwoordelijke). Dit kan enkel indien de verwerking door ons berust op jouw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

8.5. Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, dan heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken.

8.6. Je hebt bovendien het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be). In geval van een klacht kan je ook steeds Bavet zelf contacteren: info@bavet.eu.

8.7. De uitoefening van jouw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is steeds afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de geldende wetgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de zgn. ‘GDPR’)).

8.8. Voor de uitoefening van jouw rechten kan je eenvoudigweg een verzoek richten aan Bavet op [info@bavet.eu]. Hierbij moet je je wel afdoende identificeren. Wanneer wij redenen hebben om te twijfelen aan jouw identiteit, mogen wij jou om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van jouw identiteit. Doorgaans zullen wij een kopie van jouw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient.

Vragen? Contacteer ons gerust: info@bavet.eu.

Saucial Club App Privacy Policy

1. Waarom deze privacyverklaring?

1.1. Dit is de privacyverklaring van BV HEB en BV NHEB (“Bavet”), eigenaar(s) en aanbieder(s) van de mobiele applicatie ‘The Saucial Club’ (de app). Onze bedrijfsgegevens vind je onder artikel 3 hieronder.

1.2. Wij nemen jouw privacy en gegevensbescherming zeer ernstig. Daarom nemen wij alle passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bavet via de app. In deze verklaring wordt onder meer uitgelegd welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij dat doen, waarom wij dat doen en welke rechten jij hebt, met wie wij jouw gegevens kunnen delen etc. Wij proberen je hierover zo transparant mogelijk te informeren.

Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Je kan deze verklaring op elk moment raadplegen onder het tabblad ‘Privacyverklaring’ in de app.

1.3. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op policies, verklaringen of de voorwaarden van derden, noch van websites of applicaties waarnaar via (toegestane) hyperlinks in de app wordt verwezen.

1.4. Wij kunnen deze privacyverklaring op elk moment wijzigen. Wijzigingen zullen via de app of op een andere manier (bijv. via e-mail of meldingen) bekend worden gemaakt. De Engelse tekst van deze privacyverklaring zal altijd voorrang hebben boven deze Nederlandse vertaling.

1.5. Deze privacyverklaring is onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Gent (afdeling(en) Gent) zijn bevoegd in geval van een geschil.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

Wij (Bavet). Wij zijn de zogenaamde “verwerkingsverantwoordelijke” om een moeilijk woord te gebruiken. Dit betekent dat wij het doel van en de middelen voor de verwerking van jouw gegevens bepalen en verantwoordelijk zijn voor de rechtmatige verwerking van jouw gegevens via de app.

3. Hoe kan je ons contacteren?

Contactgegevens:
E-mail: app@bavet.eu

Hyperlink website: https://bavet.eu

Functionaris voor gegevensbescherming: privacy@bavet.eu

Bedrijfsgegevens België:

Rechtsvorm: BV

Vennootschapsnaam: HEB

Handelsnaam / merknaam: Bavet

Zetel: Kortrijksesteenweg 48 bus 5
9830 Sint-Martens-Latem

Ondernemingsnummer: 0597.747.850

Bedrijfsgegevens Nederland:

Rechtsvorm: BV

Vennootschapsnaam: NHEB

Handelsnaam / merknaam: Bavet

Zetel: Markt 7
6211 CH Maastricht

KvK-nummer: 76846725

4. Welke gegevens verwerken wij van jou en hoe doen wij dat?

4.1. Bavet verwerkt de volgende gegevens in het kader van het gebruik van de app en onze diensten:
– als je een (eind)gebruiker van de app bent:

o jouw persoonlijke identificatiegegevens, zoals jouw naam, voornaam, inloggegevens, accountgegevens, e-mailadres, postcode, Apple ID, Facebook I of Google ID (met name wanneer je je registreert en een profiel aanmaakt op de app), promotiecodes en andere account- en/of profielgegevens;

o persoonlijke kenmerken: leeftijd, geslacht, geboortedatum, gezinssituatie, aantal kinderen, eetgewoonten, voorkeursmaaltijden, of u vegetariër bent of niet;

– als je een organisatie, overheid of bedrijf bent of vertegenwoordigt (bijvoorbeeld als klant of licentiehouder van Bavet): naam van de organisatie(s), overheid(s) of bedrijf/bedrijven, zetel(s), andere adressen en ondernemingsnummer(s) / BTW-nummer(s);

– jouw elektronische identificatiegegevens in het kader van het gebruik van de app, zoals je apparaatgegevens, browser, besturingssysteem, IP-adressen, cookies of soortgelijke technologieën, logbestandgegevens, inlog-ID, gebruikers-ID, wachtwoorden, externe applicaties of websites, door jou bezochte pagina’s en/of op of via de app gebruikte functionaliteiten (en datum en tijd), statistieken, ticketgegevens, B-points, aankoopgedrag etc.;

– persoonsgegevens met betrekking tot jouw inschrijving op onze nieuwsbrief (indien van toepassing): e-mailadres, voor- en achternaam, loggegevens (bij aanvaarding / akkoordverklaring van wettelijke documenten zoals algemene voorwaarden) etc.;

– gegevens inzake klantenservice (persoonsgegevens die je verkiest te verstrekken wanneer je opmerkingen if klachten wil formuleren of ons een vraag wil stellen, zoals voor- en achternaam, e-mailadres, postadressen, telefoonnummer (optioneel), bezochte Bavet-restaurant(s), datum en tijd van je bezoek, onderwerp en inhoud van je bericht, alle opmerkingen, berichten, opmerkingen, mededelingen, foto’s en andere inhoud die je als (eind)gebruiker op de app plaatst of via de app deelt;

– locatiegegevens indien je de geolocatiefunctie op je apparaat hebt ingeschakeld waarmee je ons toestemming geeft voor een dergelijke verwerking: alle gegevens die via de app worden verwerkt en die jouw geografische locatie of de positie van jouw apparaat aangeven en die door het GPS-systeem worden verstrekt om de locatie van het apparaat van de (eind)gebruiker te bepalen. Dergelijke locatiegegevens zullen niet langer worden verwerkt dan nodig is voor en/of voor andere doeleinden dan de hieronder beschreven doeleinden. Je hebt het recht om jouw toestemming voor de verwerking van jouw locatiegegevens te allen tijde in te trekken door de geolocatiefunctie op je apparaat uit te schakelen. Het is echter mogelijk dat dit van invloed zal zijn op de juiste levering van de diensten en/of de effectiviteit met betrekking tot bepaalde functies die gebaseerd zijn op jouw locatie, d.w.z. het bepalen van het dichtstbijzijnde Bavet restaurant voor jouw locatie;

– jouw financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer en/of andere betalingsgegevens (indien nodig).

4.2. Bavet kan jouw gegevens rechtstreeks van jou ontvangen, bijvoorbeeld omdat je ze verstrekt via registratie of inloggen op de app of onrechtstreeks via derden (bijvoorbeeld andere gebruikers of klanten / licentiehouders van Bavet).

Bavet kan jouw persoonsgegevens ontvangen en verwerken in het kader van de (gebruikers)overeenkomst met jou, wanneer je je registreert of inlogt op de app, wanneer je de app gebruikt, wanneer je contact opneemt met Bavet (telefonisch, schriftelijk of via de app) of via cookies op de app.

Bavet kan jouw identificatie- en/of contactgegevens ook raadplegen in externe databanken die wij verwerven en deze combineren met de gegevens die Bavet zelf van jou verzamelt, om zo meer volledige informatie te verkrijgen.

4.3. Bavet verzamelt of verwerkt geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens over jou, tenzij je deze vrijwillig aan ons zou verstrekken. Dergelijke bijzondere categorieën van persoonsgegevens kunnen gevoelige gegevens zijn, waaronder gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, gezondheidsgegevens of seksuele gegevens. Voor de verwerking van dergelijke gegevens door Bavet is jouw toestemming vereist.

5. Waarom en op welke basis verwerken wij jouw gegevens?

Bavet verwerkt jouw persoonsgegevens voor:

5.1. Gebruik van de app – levering van de diensten – gebruikersbeheer

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om onze diensten aan jouw aan te bieden en toegang te verschaffen tot de app, om je account en profiel aan te maken, om onze contractuele relatie te beheren, met inbegrip van jouw deelname aan bepaalde wedstrijden, promoties of, indien van toepassing, jouw lidmaatschap van bepaalde loyalty programma’s, om contact met jouw op te nemen, jouw vragen of klachten te verwerken en jou de nodige informatie te verschaffen over onze app, onze diensten, de Bavet-restaurants, promoties, kortingen, onze website, social media, of andere informatie met betrekking tot onze activiteiten, om jouw bevestigingse-mails en pushmeldingen te sturen, voor backoffice- of helpdeskdoeleinden, betalingen, administratie, facturatie (zo van toepassing), het bijhouden van de solvabiliteit en boekhouding. Wij verwerken jouw persoonsgegevens ook om te controleren of jouw gebruik van de app in overeenstemming is met onze gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving.
Wij verwerken jouw gegevens (of die van jouw bedrijf of organisatie) in het kader van de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst of op grond van onze gerechtvaardigde (commerciële) belangen die, in voorkomend geval, zwaarder wegen dan jouw (privacy)rechten (voor zover je redelijkerwijze kan verwachten dat de gegevensverwerking plaatsvindt voor de betrokken doeleinden en je hieromtrent geïnformeerd bent).
Als je ons bepaalde informatie of gegevens, zoals jouw identificatiegegevens of financiële gegevens, die wij nodig hebben als onderdeel van de overeenkomst met jou, niet verstrekt, kunnen wij geen diensten aan jou verlenen of kunnen wij de app niet ter beschikking stellen.
5.2. Wij kunnen jouw gegevens verwerken om de app en onze diensten te optimaliseren. We kunnen jouw persoonsgegevens verwerken om je gebruik van en toegang tot de app en gerelateerde diensten te monitoren, de gewoontes van gebruikers te analyseren, verbeteringen of nieuwe functies te ontwikkelen om de app te verbeteren, jouw navigatie en gebruikerservaring te optimaliseren en om aan marktonderzoek te doen. Voor zover mogelijk en wanneer de doeleinden van dergelijke verwerking op die manier kunnen worden bereikt, zal Bavet geaggregeerde gegevens (dit zijn gegevens die jou of jouw persoon niet kunnen identificeren of aan jou kunnen worden gekoppeld, zoals statistische gegevens), gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens verwerken, in plaats van persoonsgegevens (die jou of jouw persoon wel kunnen identificeren).

Wanneer je de app gebruikt, kunnen wij ook bepaalde andere elektronische gegevens verwerken, zoals cookies, identificatoren voor mobiele apparaten of soortgelijke technologieën die worden gebruikt om gegevens te verzamelen. Zij kunnen de interactie tussen jou als gebruiker en onze app vergemakkelijken en worden gebruikt om jouw gebruikerservaring te verbeteren en voor het verzamelen van statistieken onder de gebruikers. Bepaalde cookies, identificatoren of technologieën kunnen worden geplaatst door een derde partij, bv. Firebase, Google Analytics, voor het meten van het gebruik van onze app en/of andere functies voor bv. authenticatie, berichtgeving, meldingen etc.

Meer informatie over het gebruik van dergelijke cookies, identificatoren of technologieën vind je in ons cookiebeleid: [hyperlink invoegen].

5.3. Direct marketing en profilering
5.3.1. Indien je een (eind)gebruiker van de app en/of bestaande klant van Bavet bent, kan Bavet jouw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële, promotionele of marketingdoeleinden (dit heet: direct marketing). Strikt persoonlijke communicatie, welkomstberichten en enquêtes of tevredenheidsonderzoeken vormen in principe geen direct marketing.

Bavet kan u commerciële en reclameboodschappen sturen over haar Bavet producten/diensten, B-points, jouw tickets etc. door middel van gepersonaliseerde pushberichten via de app, per e-mail en/of SMS, op bepaalde sociale netwerken of ander platformen waarop je bent aangesloten.

Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden steunt Bavet zich op haar gerechtvaardigde belangen. Die wegen desgevallend zwaarder door op tegenover jouw (privacy)rechten.

Indien je echter geen (eind)gebruiker van de app bent, noch een bestaande klant van Bavet, is jouw voorafgaande toestemming vereist voor ongevraagde commerciële berichten en/of verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Indien je wenst dat jouw persoonsgegevens niet langer verwerkt worden voor dergelijke commerciële en reclamedoeleinden, heb je steeds het recht om bezwaar te maken (uitschrijven of je verzetten tegen dergelijke verwerking), dit kosteloos en zonder opgave van enige reden (zie ook artikel 8.3 hieronder). Hiervoor kan je contact opnemen met Bavet: app@bavet.eu.

5.3.2. Jouw persoonsgegevens (die rechtstreeks door jou aan Bavet worden verstrekt en/of transactie- of elektronische gegevens die via de app worden verwerkt) kunnen door Bavet ook worden gebruikt om gebruikerspatronen en statistieken op te stellen en om jou op basis van je persoonlijke kenmerken (bv. geslacht, leeftijdsgroep, vegetarisch of niet) in een bepaalde consumentengroep te profileren (dit heet: profilering).

Door gebruik te maken van dergelijke profileringstechnieken kan Bavet jou gepersonaliseerde nieuwsberichten, promoties of aanbiedingen sturen die afgestemd zijn op jouw specifieke behoeften en die jou dus een meerwaarde kunnen bieden. Het gebruik van deze technieken zal in geen geval juridische gevolgen voor jou hebben noch andere significante gevolgen.

Je hebt steeds het recht om meer informatie aan ons te vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens voor profilering.

Je heb ook steeds het recht, kosteloos en zonder opgave van enige reden, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens voor doeleinden profilering (zie ook artikel 8.3 hieronder). Hiervoor kan je contact opnemen met Bavet: app@bavet.eu. In dat geval zal de verwerking van jouw gegevens voor dergelijke doeleinden onmiddellijk worden stopgezet.

5.4. Het voorkomen van fraude of ander illegaal gebruik van de app:

Wij kunnen jouw gegevens verwerken om de toegang tot de app te blokkeren of te ontzeggen aan jou of andere gebruikers die de overeenkomst, onze gebruiksvoorwaarden, het beleid of toepasselijke wetgeving schenden, en om actie te ondernemen of maatregelen te nemen lastens jou of andere gebruikers.

5.5. Wij kunnen jouw gegevens verwerken voor andere rechtmatige (commerciële) doeleinden voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zoals het optimaliseren van onze activiteiten en diensten, het genereren van geaggregeerde statistieken, het uitvoeren van marktanalyses, het toepassen van ons beleid en onze procedures, het verdedigen tegen claims of eisen, het beschermen van onze gebruikers en klanten en hun rechten, en het beschermen van de rechten van derden, indien van toepassing.

5.6. Wij kunnen jouw gegevens verwerken voor doorgifte aan derden zoals onze klanten/licentiehouders, partners, dienstverleners, leveranciers en/of andere contractspartijen van Bavet (zie ook artikel 6 hieronder) voor de uitvoering van de voorgaande punten.

5.7. Naleving van de toepasselijke wetgeving:

Ten slotte kunnen wij jouw gegevens verwerken om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of aan verzoeken of bevelen van toezichthoudende autoriteiten, rechtbanken of overheidsinstanties.

6. Wie heeft toegang tot jouw gegevens (naast Bavet)?

6.1. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door onze partners, dienstverleners of leveranciers in verband met het aanbieden van de app, jouw gebruik van de app en de levering van onze diensten in dit verband. Het gaat bv. om onze hostingproviders, IT-partners, softwarebedrijven, webbeheerders, netwerkbeheerders, bedrijven die betalingsdiensten, marketingdiensten, communicatiediensten of mediadiensten aan ons leveren of andere partners of dienstverleners.

Bavet verifieert bij haar verwerkers of zij de nodige passende (beveiligings)maatregelen nemen in overeenstemming met de GDPR of andere toepasselijke privacywetgeving, dit om uw gegevens te beschermen. Bavet sluit met deze verwerkers de nodige verwerkersovereenkomsten.

6.2. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan verbonden ondernemingen van Bavet of aan Bavet franchisenemers (indien van toepassing) (bv. als je jouw favoriete of dichtstbijzijnde Bavet-restaurant in de app hebt aangewezen).

6.3. Andere bedrijven kunnen jouw gegevens ook verwerken in verband met onze diensten of activiteiten, zoals onze accountants, bedrijfsrevisoren, verzekeringsmakelaars, verzekeraars, juridische adviseurs, advocaten of andere dienstverleners.

6.4. Bavet zal jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve in de gevallen bepaald hierboven of indien opgelegd door dwingende wetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens door derden die dit niet namens of ten behoeve van Bavet doen, maar daarvoor zelf verantwoordelijk zijn.
6.5. Ten slotte kunnen wij wettelijk of naar aanleiding van een verzoek of bevel daartoe van toezichthoudende autoriteiten, rechtbanken of overheidsinstanties verplicht zijn uw gegevens aan hen of aan een derde partij door te geven.
6.6 . Jouw gegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien jouw gegevens zouden worden doorgegeven aan ondernemingen, organisaties of entiteiten in landen buiten de EER ten aanzien waarvan de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat die landen een passend beschermingsniveau bieden voor persoonsgegevens, zal Bavet ervoor zorgen dat (aanvullende) maatregelen worden genomen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (bijvoorbeeld de toepassing van door de Europese Commissie beschikbaar gestelde modelcontractbepalingen).

 

7. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

7.1. Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren, verzamelen of verwerken dan nodig is voor de doeleinden zoals hierboven beschreven onder artikel 5. Uw identificatie-, abonnements-, elektronische, loyaliteits- en/of profielgegevens (zie artikel 4 hierboven) worden bewaard zolang je gebruik maakt van de app en diensten van Bavet in verband waarmee dergelijke persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij er bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn op de opslag of verwerking daarvan of langere opslag of verwerking vereist is om onze belangen in een gerechtelijke procedure te verdedigen of tenzij er een ander specifiek gerechtvaardigd belang van Bavet in dit verband is voor langere opslag of verwerking.

7.2. De bewaartermijnen voor jouw persoonsgegevens kunnen variëren en zijn afhankelijk van de doeleinden van de verwerking en onze wettelijke verplichtingen. Zo zullen wij jouw gegevens in het kader van de uitvoering van onze diensten maximaal 10 jaar na beëindiging van de (gebruikers)overeenkomst met jou bewaren (dit is de verjaringstermijn voor contractuele vorderingen). Bepaalde boekhoudkundige en fiscale documenten (indien van toepassing) zullen wij bv. 7 jaar moeten bewaren. Voor andere bepaalde gegevens kunnen ook specifieke wettelijke bewaartermijnen gelden.

In ieder geval geldt steeds het algemeen principe dat wij jouw gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Indien jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de beoogde doeleinden, zullen wij jouwpersoonsgegevens zo nodig wissen of anonimiseren.

8. Wat zijn jouw rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

8.1. Je hebt het recht op informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens via de app. Alle nodige informatie wordt je meegedeeld via deze privacyverklaring. Je kan ons te allen tijde verzoeken om aanvullende informatie te verstrekken.

8.2. Je hebt het recht om ons te verzoeken tot:
– toegang tot je gegevens.

Je kan gratis één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien je extra kopieën vraagt, kunnen wij je een redelijke vergoeding vragen voor administratieve kosten.

– correctie van je gegevens (indien nodig);

– het wissen van je persoonsgegevens (“recht om te worden vergeten”) indien:
o de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doel of de doeleinden waarvoor zij door ons werden verwerkt;

o je een eerder gegeven toestemming hebt ingetrokken;

o je bezwaar maakt tegen de verwerking;

o de persoonsgegevens door ons onrechtmatig zouden zijn verwerkt;

o dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of

o de persoonsgegevens zouden zijn verwerkt in verband met een aanbod van onlinediensten aan kinderen.
– Beperking van de verwerking die op jou betrekking heeft in gevallen bepaald in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
8.3. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens.

Je hebt altijd en kosteloos het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens voor doeleinden van direct marketing en/of profilering (zie artikel 5.3 hierboven).

Dit kan eenvoudigweg door ons een e-mail te sturen: app@bavet.eu.

8.4. Je hebt het recht op zgn. dataportabiliteit (dit is overdracht van jouw gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke). Dit is alleen mogelijk indien de verwerking door ons is gebaseerd op jouw toestemming of de verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde processen.

8.5. Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens op jouw toestemming is gebaseerd, heb je steeds het recht jouw toestemming in te trekken.

Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw eerder gegeven toestemming voordat je de toestemming introk.

8.6. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (Maliestraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be). In geval van een klacht kan je ook contact met ons opnemen (app@bavet.eu).

8.7. De uitoefening van jouw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is altijd onderworpen aan de vereisten en voorwaarden bepaald in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de GDPR).

8.8. Om jouw rechten uit te oefenen, kan je eenvoudigweg een verzoek richten aan app@bavet.eu. Daarbij moet je je identificeren. Indien wij enige reden hebben om aan jouw identiteit te twijfelen, kunnen wij jou om aanvullende informatie vragen die nodig is om jouw identiteit te controleren en te bevestigen. In het algemeen zullen wij om een kopie van jouw identiteitskaart vragen om na te gaan wie het verzoek indient. Je zorgt er best voor dat alle informatie of gegevens die niet nodig zijn voor de verificatie en bevestiging van jouw identiteit zwart worden gemarkeerd of anderszins worden verwijderd of onleesbaar worden gemaakt.

Vragen? Contacteer ons op: app@bavet.eu.